bartlab

BART LAB

Center for Biomedical and Robotics Technology
Faculty of Engineering, Mahidol University.

JOBS   

ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (BART LAB)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เปิดรับตำแหน่งวิศวกร 6 อัตรา

www.bartlab.org

ศูนย์เครือข่ายวิจัย BART LAB เป็นศูนย์วิจัยฯ ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีจุดเด่นคือการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์ ระบบหุ่นยนต์เพื่อประยุกต์ใช้กับปัญหาทางชีวการแพทย์ มีการออกแบบและพัฒนาระบบการผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ เนื่องจากทางศูนย์มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างต้นแบบที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้จริง เช่น ศัลยแพทย์ ทันตแพทย์ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ เป็นต้น จึงได้มีความร่วมมือกับทางแพทย์ผู้ชำนาญการในการผ่าตัด เพื่อให้เข้าถึงความต้องการในการใช้อุปกรณ์ และระบบการทำงานทางการแพทย์อย่างแท้จริง

สวัสดิการ

 • ค่าตำแหน่ง
 • เบี้ยขยัน
 • ประกันสังคม
 • ค่าเดินระหว่างปฏิบัติงาน
 • มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศ
 • มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ

วันและเวลาทำงาน จันทร์ถึงศุกร์  09.00 -17.00 น.

หรือเสาร์อาทิตย์ตามความเร่งด่วนของงาน

คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป

 • เพศหญิงหรือชาย
 • สัญชาติไทย
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • ขยัน มุ่งมั่น อุตสาหะ กระตือรือร้น อดทน และหมั่นเรียนรู้อยู่เสมอ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง หรือ
 • ส่ง Resumeมาทางอีเมล์

สำหรับตำแหน่งงานต่อไปนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

คุณปรีดิพัทธิ์ สัตยสุนทร (แอมมารี่)

โทร 081-617-7501    Email preedipat.sat@gmail.com

ที่อยู่ BART LAB คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

underline

วิศวกรเครื่องกลและการออกแบบ 2 อัตรา

 รายละเอียดของงาน

 • ออกแบบและพัฒนางานตามความต้องการของโครงการ โดยใช้หลักทางวิศวกรรม
 • ควบคุมขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน และบริหารงานที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุตามวัตถุประสงค์
 • ควบคุมการทำงานเครื่องมือเฉพาะ

สถานที่ปฏิบัติงาน

          ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (BART LAB) คณะวิศวกรรมศาสตร์

ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา

เงินเดือน              ขั้นต่ำ 20,000 บาท หรือตามข้อตกลง

คุณสมบัติพิเศษ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล แมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียน Auto CAD, Solid Work, 3DS Max, Maya จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เคยมีประสบการณ์ในการพัฒนาหุ่นยนต์ หรือเคยร่วมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษโดยเฉพาะ

underline

วิศวกรไฟฟ้าและระบบควบคุม 2 อัตรา

รายละเอียดของงาน

 • ออกแบบและพัฒนาวงจรไฟฟ้าและระบบควบคุมตามความต้องการของโครงการ โดยใช้หลักทางวิศวกรรม
 • ควบคุมขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน และบริหารงานที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุตามวัตถุประสงค์
 •   ควบคุมการทำงานเครื่องมือเฉพาะ

สถานที่ปฏิบัติงาน

                ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (BART LAB) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดลวิทยาเขตศาลายา

เงินเดือน                           ขั้นต่ำ 20,000 บาท หรือตามข้อตกลง

 

คุณสมบัติพิเศษ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็คทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียน Microcontroller, Arduino, PIC, Altium, Eagle จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เคยมีประสบการณ์ในการพัฒนาหุ่นยนต์ หรือเคยร่วมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษโดยเฉพาะ

underline

วิศวกรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา

รายละเอียดของงาน

 • ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการทำงานตามความต้องการของโครงการ โดยใช้หลักทางวิศวกรรม
 • บริหารงานที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุตามวัตถุประสงค์

สถานที่ปฏิบัติงาน
          ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (BART LAB) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา

เงินเดือน              ขั้นต่ำ 20,000 บาท หรือตามข้อตกลง

คุณสมบัติพิเศษ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียน Application เกม เว็บไซต์ ภาพ 3D และการควบคุมหุ่นยนต์ผ่านระบบปฏิบัติการ Ubuntu และ ROS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ Navigation, Localization และ Tracking จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษโดยเฉพาะ
 • เคยมีประสบการณ์ในการพัฒนาหุ่นยนต์ หรือเคยร่วมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษโดยเฉพาะ

 

Copyright 2018 BART LAB, Faculty of Engineering, Mahidol University